Møte med ordføreren vedrørende omsorgsboliger

Mandag 16.august var vi invitert til møte med ordføreren vedrørende omsorgsboligene som er foreslått på Nordbyhagen.

Tilstede i møtet var Ordfører, Vara ordfører, Plan og næringssjef, Leder for regulering, Enhetsleder tildeling av tjenester innen helse og omsorg og saksbehandler av denne reguleringssaken. Det var i det hele tatt et godt møte hvor styret fikk lagt frem sin sak.

Hensikten med møtet var å presentere våre innvendinger mot byggingen av omsorgsboliger, basert på de tilbakemeldinger vi har fått fra dere beboere. I tillegg ønsket vi å vite bakgrunnen for hvorfor Nordbyhagen ble valgt som plassering  av omsorgsboligene, hvordan prosessen er videre og når det er mulighet for å påvirke saken.

Svar på spørsmålene våre, kort oppsummert:
Det ble holdt en anbudskonkurranse for private tilbydere av helsetjenester for å etablere omsorgsboliger i Ullensaker. Det var 3 tilbydere som meldte seg og en av disse er Norlandia. Norlandia har valgt seg ut Nordbyhagen og mente dette stedet var lite brukt og egnet seg godt for formålet. Kort fortalt ble dette lagt frem politisk og stemt over. Partiene stemte over forslaget i den tro at grøntareale var egnet og ikke i bruk. Det var derfor viktig for oss å gi tilbakemeldinger på at dette ikke stemmer og forklare mer om bruken av området slik at saken ble belyst fra flere sider. Tilbakemeldingene som ble gitt i møtet er oppsummert i brevet vi sendte. Det ble også vektlagt at veiene inne på området tilhører vellet, og at dette er veier som ikke Norlandia har tilgang på.

Det ble sagt at man kanskje burde hentet inn høringsinnspill fra interessenter før saken ble vedtatt i formannskapet, dog er det tid nå for å si sine meninger om saken gjennom nabovarselet som er kommet.
Det vil også være mulighet å gi sine innspill gjennom to politiske runder før en eventuell oppstart. Det er hensiktsmessig for alle parter at tilbakemeldinger kommer på bordet allerede nå slik at saken ikke kommer for langt før den eventuelt stoppes.
Det ble også anbefalt styret å forsøke å rette en klage mot formannskapet sin beslutning om vedtaket om å omregulere området.

Veien videre nå blir å oppfordre alle som har mottatt nabovarsel om å gi sine tilbakemeldinger i saken. Styret vil gjøre det samme, samt sende klage til formannskapet.

Som styre har vi tro på at man vil nå frem i saken da innvendingene er gode og at det derfor er mulig at saken stoppes politisk.

NB! Vi minner om om at de som har mottatt nabovarsel, gir sine tilbakemeldinger i saken ved å logge seg inn på Altinn innen fristen på 10 dager.
Dette er viktig for sakens fremdrift.

Styret