Årsmøte 2024

Årsmøte 2024, 18.05 – 25.05.2024 kl. 18.00

Årets møte foregår digitalt via TRIPPUS. Du kan når som helst logge deg inn i perioden over og stemme for, mot eller blankt i hver sak. All stemming er anonym.

Du får tilsendt en SMS med link til denne siden med saksliste og vedlegg og egen link for avstemming.
Mottar du ingen, ta kontakt på styret@nordbyhagen.no

Her er linker til saksdokumenter som nevnt under i saksliste samt revisors beretning:

Årsberetning for 2023

Årsregnskap 2023

Budsjettforslag 2024

Kontigent for 2025

Uavhengig revisors beretning for 2023

Saksliste årsmøte i Nordbyhagen Velforening 2024

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og saksliste har vært tilgjengelig på nett (nordbyhagen.no) og vellets
Facebook-side, samt at det har blitt sendt ut mail til alle husstander som har en registrert e-post hos Nordbyhagen velforening.
Saksliste inneholder ikke signering av protokoll, da dette gjøres elektronisk i dette systemet ved årsmøtets slutt.

Forslag til vedtak:
Godkjenner innkalling og dagsorden

2. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2023
Godkjenning av årsberetning for 2023.
Se link over.
Godkjenning av årsregnskap for 2023
Se link over.
Resultatregnskap hører med til årsregnskapet og ligger der.

Forslag til vedtak:
Godkjenner årsberetning og regnskap for 2023

3. Godkjenning av budsjett for 2024
Kontingenten for 2024 er allerede fakturert og budsjettet gjenspeiler dette. Evt.
nødvendige utgifter som ikke dekkes over vanlig drift vil måtte dekkes av oppsparte
midler. Det tas høyde for økte vedlikeholdskostnader i 2024 og fremover.
Budsjettforslag, se link over.

Forslag til vedtak:
Budsjettet godkjennes

4. Godkjenning av kontingent for 2025
Kontigenten ble økt med 10% for 2024.
Styret ser ingen behov for at kontigenten bør gå ytterligere opp selv med dagens prisutvikling.
Oversikt over kontigenten, se link over.

Forslag til vedtak:
Kontigenten forblir uendret.

5. Valg av nytt styre fram til neste årsmøte april 2025
Styreleder Terje Moe, Hestehagen
Kasserer Marie Lauritzen, Oppløpssiden
Styremedlem Helene Ingand, Tyrivegen
Styremedlem Lasse Norrøne Volla, Oppløpssiden
Styremedlem Rune Jota Stangeland, Hovsvingen
1. Varamedlem Thorleif Sjølie, Hesteskoen
2. Varamedlem Velaug Svingen, Oppløpssiden

Forslag til vedtak:
Nytt styre godkjennes

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2024/2025
Styrehonorar styremedlemmer og styreleder
Styrenhonorarene har stått urørt siden 2021 og med bakgrunn i den generelle utviklingen i priser og lønninger i samfunnet for øvrig etter pandemien finner styret det riktig å øke 
honorarene noe f.o.m 2024.
Forslag: Styrehonorarene økes med 7%.

Styrehonorar varamedlem 2024
Forslag: Varamedlemmer godtgjøres med 500 kr pr møte. Godtgjørelsen utløses kun hvis 
Varamedlemmet møter etter forutgående innkalling fra styret for hvert enkelt møte.

Styrehonorar varamedlem 2023
Styret har hatt ett varamedlem også i 2023, men honorar for varamedlem var ikke oppe i fjorårets årsmøte. Det aktuelle varamedlemmet har deltatt i møter gjennom året og også bidratt i forbindelse med aktivitetene forbundet med prosjekt Multisportbane. Styret ønsker derfor å gi godtgjørelse for 2023 for varamedlemmet.
Forslag: Varamedlem for 2023 godtgjøres med kr 5500,- som tilsvarer det samme som oppmøte i alle 11 styremøter. Se også Sak «Styrehonorar varamedlem 2024»

Forslag til vedtak:
Styrehonorarer godkjennes.

7. Innmeldte saker fra beboere
Det er ingen registrerte saker fra beboere.
Styret har fått inn noen forslag til saker, men dette har ikke vært årsmøtesaker.

Forslag til vedtak:
Godkjennes

Spørsmål kan rettes til styret@nordbyhagen.no