Støyskjermer og støyvoller

Mot jernbanen er det arrondert en større jordvoll med nettinggjerde på toppen. Velforeningen har en vedlikeholdelsesplikt på vår side av gjerdet.

Det er også viktig at gjerdet alltid er intakt slik at uvedkommende ferdsel langs med eller over jernbanen unngås.

Mot RV174 er det fra tidligere av arrondert en større jordvoll mellom kjørevei og gang- & sykkelveien frem til krysningspunktet mellom jernbane og RV174. Det resterende stykke er da skjermet med en støyskjerm i trekonstruksjoner som er plassert på eiendomsgrensen mellom Velforeningens område/privateiere og Statens vegvesen. Det er Velforeningens oppgave å drifte og vedlikeholde støyskjermen.