Oppdatering bygging av omsorgsboliger

Vi takker igjen for alle synspunkter og innspill som har kommet inn i anledning denne saken.

Med bakgrunn i disse samt egne undersøkelser har styret forfattet og sendt et brev til ordfører, kommunen og Norconsult (se lenger ned på siden).
Som et resultat av dette blir det et møte med ordfører i dag mandag 16. august.

Dersom det er beboere som ønsker å belyse ting som ikke er med i dette brevet, så kan dette sendes direkte til Norconsult ved Terje Hermansen, terje.johan.hermansen@norconsult.com

Vi kommer tilbake, så fort vi vet noe mer.

Styret

 

Til Norconsult
Til Ullensaker kommune postmottak
CC Ordfører Ullensaker Kommune
CC Planmyndighet Ullensaker kommune ved avdelingsleder

Vedrørende dispensasjon oppføring av omsorgsboliger på del av gbnr 142/3

Vi henvender oss til dere som representanter av Styret for Nordbyhagen velforening på vegne av våre mange beboere.
Styret har gjennomgått Norconsult sin henvendelse, sendt på vegne av Norlandia til Ullensaker Kommune, hvor det fremmes forslag om dispensasjon fra kommuneplanens arealbestemmelser for bygging av døgnbetjente boliger for brukere med tunge omsorgsbehov.

Vi har forståelse for at det er behov for å bygge omsorgsboliger og støtter at Kommunen viser initiativ til slike prosjekter.
Nordbyhagen boområde egner seg derimot ikke for det planlagte formålet. Som styre har vi heller ikke forståelse for hvordan området kan vurderes omregulert uten å involvere de ulike styrene på området. Vi forstår heller ikke hvordan ideen om omsorgsboliger kom opp på Nordbyhagen uten informasjon eller involvering av særskilte interessenter i nærområdet.

Medlemstallet i Nordbyhagen velforening er 390 husstander, der en stor andel er familier med barn. Mange har valgt å bosette seg på Nordbyhagen fordi det oppleves som et rolig, trygt og et barnevennlig område – et område som er ferdig utbygget.
Allikevel, det er stor trafikk på området og vi mener veiene ikke egner seg for å øke trafikken ytterligere.
Grøntområdet vårt som er planlagt for omsorgsboligene er regulert som friområde. Det bør fortsette å være regulert som friområde i fremtiden. Dette området er vel anvendt og verdsatt av beboerne våre.

Som Styre for Nordbyhagen velforening vil vi, på vegne av våre beboere, henstille Ullensaker Kommune i samarbeid med Norlandia og Norconsult til å se på alternative områder i Ullensaker for å bygge omsorgsboliger. Vi mener det finnes andre områder som vil være langt bedre egnet for å bygge slike boliger, der det både er god plass for et slikt bygg og for den biltrafikk som kan forventes.

På vegne av våre beboere, vil vi i Styret for Nordbyhagen velforening, gi våre tilbakemeldinger i hht dispensasjonssøknaden som er sendt fra Norconsult til kommunen:

  1. Velforeningen og beboerne mener det er uakseptabelt at det bygges omsorgsboliger inne i et boligfelt som allerede er hardt presset på friarealer. Området er en av svært få grønne lunger i et tett utbygd område. Det er helt nødvendig å beholde de små, men nødvendige områdene med store trær og grønne rom som det er. Området gir også nærhet til skog og mark. Det er svært mange turgåere som benytter seg av de små stiene som befinner seg ved Stallkroken og Travaalleen og det er mange barn som leker der. Beboere nevner at grøntarealet som er der i dag er vel anvendt og at det vil være et stort tap om dette forsvinner, samt at nærmiljøet vil forringes. Området benyttes som adkomstvei mot skogen og om vinteren opparbeides det skiløyper her. I tillegg skjermer det for innsyn. På sommeren er dette et trygt skogs/grøntområde som barna kan bruke i umiddelbar nærhet til hjemmene, uten at foreldre trenger å bekymre seg alt for mye. Det er fin uteplass for barnehagen og barna på Nordbyhagen.
  2. Veien som nevnes i søknaden, via Travbanevegen og videre inn på området, er vellets private vei. Vellet vil ikke gi sin tillatelse til at denne veien blir benyttet til tiltenkt formål. Bakgrunnen for det er at veien (og veiene på området) allerede er svært belastet med trafikk og økt trafikk vil kunne øke risiko for ulykker. En annen viktig grunn er at barn leker i området og daglig krysser denne veien for å komme til skog og Grendeplass. En økning av trafikk og mer vei vil gjøre det mer utrygt for barn å ferdes i området. Sykkelveien, som også nevnes som adkomstvei, benyttes daglig til turer for store og små. Det er knyttet stor bekymring til den økte biltrafikken som kan forventes fra beboertransport, besøkende, ansatte, leverandører/lastebiler og andre som må ha tilgang til bygget, spesielt gjeldende for barna og barnas lek. Det er også stor bekymring knyttet til trafikk forventet under byggingen, med blant annet tungtransport.
  3. Beboere er svært kritisk til å presse inn flere bygninger på området, både nå og i fremtiden. Bygging av omsorgsboliger kan også forringe både verdien på boligen og den opplevde tryggheten de føler for området. Beboere er også kritiske til om målgruppen av beboere kan endre seg over tid og at man da ikke vil kunne ha en reell påvirkning for hvem som får bo i disse boligene.

Vi imøteser snarlig tilbakemelding og ber om et snarlig møte med involverte parter fra Ullensaker Kommune.

Mvh
Styret i Nordbyhagen velforening
på vegne av vellets beboere

Thorleif Sjølie, Styreleder
Sign.

Antero W. Rinne, Nestleder
Sign.

Terje Moe
Sign.

Rune Stangeland
Sign.

Marie M. Lauritzen
Sign.

Helene Ingand
Sign.