Gjerder og hekker

Du har full rett til å sette opp gjerde eller hekk rundt eiendommen, men det kan være greit å følge noen enkle regler.

For det første så er veigrøfta ikke din eiendom, så sørg for at gjerde og hekk står entydig og klart inne på din eiendom. Det gjelder også grøfter knyttet til gang- & sykkelveiene. Gjerde/hekk mot vei og asfalterte gang- & sykkelveier må da plasseres minst 1,5 m fra asfaltkanten.

For det annet må du gjerne avgrense mot naboer. Men det er greit å ta en snakk med naboen og evt. dele på utgiftene hvis skillet vil være til nytte for begge eiendommene.

Gjerder må alltid være utformet slik at det ikke er farlig for folk og dyr. Det må heller ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommen.

Gjerder må ikke overstige 1 m. Gjerde mot naboeiendom kan settes i nabogrense.

Din hekk derimot skal klart og entydig graves ned på din side og beskjæres slik at den ikke er til sjenanse for naboen. Hekker må strengt tatt ikke rage ut over tomtegrense.

Hekker må alltid holdes under 2 m ifølge naboskapsloven; ved veikryss som er underlagt krav om frisiktsone er det max 0,5 m, og ved utkjørsel fra egen eiendom bør du ta hensyn til oversiktlighet og trafikksikkerhet. Velforeningen ønsker her max 1 m både for hekker og gjerder.