Grøftesystem

Alle veigrøftene som følger Velforeningens veinett er en del av dette nettet, og har 2 viktige funksjoner:

1) avvanning og drenering av overflatevann;

2) deponi for snømasser ved brøyting vinterstid (jf. snøinstruksen).

Se «Drifts- og vedlikeholdsinstruks for veigrøfter» fra COWI her.

Til grøftene hører også et system av sandfangskummer, som skal slamsuges med jevne mellomrom, samt stikkledninger under de enkelte innkjørsler.

Alle grøfter tilhører således Velforeningens eiendom og ikke de tilstøtende privateiendommer. Til gjengjeld er det privateiers ansvar å sørge for at nedlagte stikkledninger under deres respektive innkjøringer er åpne og fungerer som forutsatt. Hvis innkjøringen til eiendommen gjøres bredere enn prosjektert, så er det eiers ansvar å sørge for at stikkledningen forlenges tilsvarende og fungerer etter hensikten. Det må påregnes enkelte problemer ved gjenfrosne stikkledninger i vårløsinga, men styret mottar gjerne tips om gjentakende problemområder.

De enkelte eiere må også gjerne være behjelpelig med å holde grøftene utenfor sine hus fri for uønskede vekster, slik som f.eks. lupiner, bynke og andre allergifremkallende planter.