Gatene våre

Tyrivegen – Felt B1
Tekst kommer.

Hesteskoen – Felt B7
Hesteskoen ble påbegynt bygget etter at første byggetrinn Tyrivegen var ferdigstilt i 2003. Den sto ferdig utbygd i 2005 og er derfor en veteran å regne på Nordbyhagen.

Hesteskoen består av 28 kjedede eneboliger av typen B2, C2 og B1,5. I tillegg er det 7 leilighetsbygg med 4 leiligheter i hver av typen UB2 hvorav to av disse har adresse Travbanevegen. Det er til sammen 56 boenheter i denne koselige gaten. De aller fleste i de kjedede eneboligene har bodd her siden starten og trives veldig godt.

Det bor ca 51 barn i gaten og flere er underveis..! Ingen tvil om at vi bor i et eldorado for barnefamilier. Vi er et ungt miljø hvor mange er svært gode venner med sine naboer.

Etter å ha bodd her i 5-6 år er det godt opparbeidede hager som vi nå nyter godt av med store busker og trær som har vokst seg til. Vi ligger godt skjermet og har ingen gjennomgangstrafikk.

Oppløpssiden – Felt B6
Utbyggingsfeltet B6 ble oppført med konsentrert småhusbebyggelse slik man tidligere hadde gjort i Hesteskoen. Gaten består i dag av 3 seksjoner med rekkehus, hver med 8 boenheter, og en tverrstilt endeseksjon med 3 boenheter, samt 4 enkeltstående leilighetsbygg hver med 4 boenheter; i alt 43 boenheter.
Leilighetsbyggene var først og fremst tiltenkt ungdom og enslige, mens rekkehusene appellerte til unge barnefamilier. Husene er produsert som ferdighus, førstnevnte som typehus fra Sverige, mens sistnevnte er modulbygg fra Litauen utført etter norske anvisninger.

Begge hustyper er videreført fra Hesteskoen, men med enkelte forbedringer og modifikasjoner på rekkehusene. Carportene ble noe bredere, tverrstilte takkarnapper ble fjernet, og samtlige rekkehus oppført i 3 plan. Rekkehusene ble markedsført som ”Sørlandsidyll” og minner om pakkhus og bryggearkitekturen på Sørlandet, liksom fargevalget også skulle speile denne norske arkitekturarven.

Hestehagen – Felt B2
Hestehagen har 35 boenheter, bestående av frittliggende eneboliger med. Vi har forskjellige hustyper 10 atriumhus A3, 5 eneboliger av type A5, 7 eneboliger av type A2, 12 større eneboliger av type A8, og ett D1 hus, som i Tyriveien. Hestehagen ble ferdig utbygget vår/sommer 2006.

I Hestehagen har vi opparbeidet flotte hager, og uteplasser, og er representert av både eldre, og yngre familier. Om sommeren er det et yrende liv i gater og hager av både ”store” og små krabater, og for å ikke glemme våre ”firbente” venner. Trivselen i gata er til å ta og føle på.

Hestehagen har ingen gjennomgangstrafikk, og har et stort friområde som etter hvert skal bli en flott lekeplass.

Stallkroken – Felt B8
Tekst kommer.

Travalléen – Felt B5
Travalléen er den nest siste byggetrinnet og ligger nordøst på feltet. De første familiene flyttet inn i oktober 2006 og fortsatt bygges det!

Det er 3 forskjellige hustyper i gata. Travalléen 1-11 består av 26 B2 hus og nummer 12-16 er firemannsboliger. Siste byggetrinn, nummer 13-23 består av 10 tre-etasjes leilighetsbygg.
Travalléen skal være ferdig utbygget våren 2009.

B5 feltet har et veldig stort og et lite friområde. På det store er det allerede en del aktivitet med sklie, huske og sandkasse. Om vinteren koser ungene seg med skigåing og aking på haugen. Begge områder vil bli oppgradert de nærmeste årene slik at enda flere vil benytte seg av dem.

Hovsvingen – Felt B3
Hovsvingen består av 1½ etasjes eneboliger, med tomter fra ca 660-820 m2. Det finnes tre forskjellige hustyper her: A2, A5 og A8. Både A5 og A8 har livsløpsstandard. Husene ble ferdigstilt mellom desember 2006 og august 2007.

Det finnes fire forskjellige fellesområder i Hovsvingen. Dét, samt de relativt romslige tomtene, gjør Hovsvingen til et av de mest åpne eneboligområdene i velet.
Et annet av fellesområdene er satt av til lekeplass med huskestativ og sandkasse. De gjenstående fellesarealene er grøntområder, det minste av dem har en gruset gangsti som gjør det enkelt å gå over til Hesteløkka.
Det er også mulig at velforeningen koster grus til en sti på fellesområdet mellom Hovsvingen og Hestehagen, ettersom mange går over her.

Hovsvingen har ingen gjennomgangstrafikk, noe som er bra ettersom man må være oppmerksom på alle barna som leker og sykler i veien (ca 50 stk).

Flere av beboerne kjente hverandre fra før, og nye vennskapsbånd har også oppstått siden innflytting. Dette gjelder spesielt for barna, der hele seks stykker begynte sammen i første klasse på nye Gystadmyra skole høsten 2008.

Hesteløkka – Felt B4
Hesteløkka (felt B4) er det siste feltet med eneboliger i Nordbyhagen, og er i skrivende stund fortsatt under utbygging. Ferdig utbygd vil feltet bestå av 23 eneboliger, med tomter fra ca 500-1150m2. Pr. 1. april 2009 er 16 boliger oppført, hvorav 13 er innflyttet. Det første huset ble ferdigstilt vinteren 2007/2008. Hustypene på HesteIøkka er tilsvarende som i Hovsvingen, A2, A5 og A8.

I tillegg til hustomtene er det i det nordøstre hjørnet av feltet avsatt ca 600m2 til felles lekeplass, som forventes delvis opparbeidet sommeren 2009. Det forventes stor aktivitet på Hesteløkka utover vår og sommer 2009 – ikke bare ferdigstillelse av boliger, men også opparbeidelse av hager, bygging av garasjer etc. vil nok stå i fokus blant de som allerede har flyttet inn.

Av kuriositeter fra Hesteløkka kan det nevnes at et av husene på felt B3 (Hovsvingen) har adresse Hesteløkka, samt at en av tomtene på Hesteløkka har et av de ytterst få bevarte furutrærne fra den original vegetasjonen rundt travbanen.

I likhet med flere av de andre gatene i Nordbyhagen har heller ikke Hesteløkka gjennomgangstrafikk av betydning, noe som selvsagt er positivt med tanke på de etterhvert mange barna i gaten.