Trafikksikringstiltak

Fra 2009

Fartshumpene skal følger de samme prinsipper som på kommunens veier innenfor den samme 30 km-sone (Statens vegvesens håndbok 072). Pga hensynet til veikryss og innkjøringer må fasthumpene plasseres så hensiktsmessig som mulig, men styret tar sikte på at avstanden mellom dem blir slik at de oppfyller formålet: å sikre de myke trafikanter!
Videre er det blitt montert enkeltbommer eller saksebommer på de steder hvor gående & syklende krysser eller munner ut i bilveier. Bommene er av en type som ikke hindrer adkomsten for snørydderen.

Plassering og fartshumper er diskutert og gjennomgått i styret i samråd med Kolo. Fartshumpene er plassert etter de krav og føringer som gjelder.

Fartshumper må ikke plasseres nær kryss; både snørydder, renovasjonsbiler, ambulanser, brannbiler og andre må kunne rette opp styrtøyet før de rammer en hump.
Fartshumper må ikke plasseres slik at de sjenerer utkjøring fra eiendommer. Vanlige biler må kunne rygge ut eller rette opp styrtøyet før de rammer en hump. Svingradius for privatbiler benyttes (kortere), samt antatt utkjøringsretning.
Fartshumper må ikke plasseres i umiddelbar nærhet av kummer (brannkummer/vann/avløp) i veien.
Fartshumper plasseres med en avstand av ca. 70 m fra hverandre eller tilpasset slik at de får en maksimal effekt for myke trafikanter.
Systemet for fartshumper bør for øvrig være ensartet, logisk og forutsigelig. Og det skal varsles, dette vil bli gjort med skilt.

Ved runden med KOLO tok vi skyldig hensyn til alle disse krav.
(06/05/09)

Styret arbeider også med et prosjekt om ”Trygg skolevei” hvor vi vil sette fokus på trafikkfeller utenfor vårt eget område.