Veinettet

Veinettet som velforeningen eier og drifter har status som felles avkjøringsvei (FA) mot kommunalt veinett. Disse omfatter veiene Hesteskoen, Oppløpssiden, Stallkroken, Hestehagen, Hovsvingen, Hesteløkka og Travbanealléen.

Travbaneveien frem til rundkjøringen og Tyrivegen er derimot kommunale veier.

Vårt veinett er omfattet av den samme fartssonen – 30 km/t – som kommunen har fastlagt for Nordbymoen som helhet.

Bilveiene har vært underlagt Statens vegvesens veinormaler (Håndbok 017 og 018), men er akseptert utført med kun 4 m veiebredde + 1,5 m veiskuldre & grøfter på hver side; i alt 7 m.

Gang- & sykkelveier (GSV) følger en standard med ca. 3 m veibredde + 1 m veiskuldre & grøfter på hver side; i alt 5 m. Enkelte partier rundt pumpestasjonen er utvidet pga krav fra kommunens vann- & avløpsetat.

Innenfor friområdet skal Velforeningen også drifte en turvei på 2-2,5 m utført som gruset sti. Turveien skal være framkommelig med rullestol og barnevogner, med max stigning 1:12. Turveien skal kunne bringe områdets beboere i kontakt med friluftsområdet på den andre siden av riksvei 174.