Gang og sykkelveier (GSV)

For å sikre de myke trafikkanter er det fra starten tenkt et system av gang- & sykkelveier innenfor Nordbyhagen. Hovedtrafikkåren er her den gjennomgående GSV som går i nord-sør aksen midt i feltet mellom felt B5 & B6 på øststiden og B2, B3 og B4 på vestsiden. I nord er stien forbundet med gangveien langs riksvei 174 og i syd knyttes den til fortauet langs Travbaneveien mot Nordbyveien og riksvei 174.

Det går også en mindre GSV nord-syd mellom felt B6 og B8 som skal knytte forbindelse til barnahegen i syd, til de store lekearealene ved etasjebyggeriene og evt. over til friområdet og grendelekeplassen.

De to hovedårene er forbundet med tverrstier til alle feltene, bortsette fra B4 som har fått anlagt et fortau langs Travbanealleen. Noen mindre grus-stier er også anlagt for å lette ferdselen.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at Travbaneveien mellom felt B7 og rundkjøringen ikke er ment for gående og syklende. Det er ikke forbudt å ferdes her, men veien er ikke tilrettelagt for myke trafikkanter, så lær dine barn å bruke andre ruter.

Dessverre er gang- og sykkelnettet utenfor feltet – langs Tyriveien og gjennom Nordbymoen – ikke ferdig utviklet, men med tiden håper vi å få en trygg skolevei for barna og et godt nett for sykkelbyen Jessheim.