Avfallshåndtering

Husholdningsavfall
Alle boenheter på Nordbyhagen må kildesortere sitt avfall. Alle har derforto beholdere til avfall. En avfallsbeholder med med grønt lokk og enavfallsbeholder med grått lokk. Ved siden av skal sekker med plast leveres.(se avfallskalenderen for når dette hentes)

Avfallsbeholder med grønt lokk: her skal kun papir og melkekartonger kastes.

Avfallsbeholder med grått lokk: her skal kun dobbelt knyttede poser med restavfall og grønne poser med matavfall kastes. Løse gjenstander som ikke ligger i poser skal ikke kastes i avfallsbeholderen. Store sekker må ikkekastes i beholderne. Renovatøren tar ikke med disse. Om dette ikke respekteres tømmer ikke renovatøren ditt avfall. 

Grønne poser til matavfall og plastsekker til plast fåes ved å knytte en pose på avfallsbeholderen på tømmedagen eller ved å kontakte servicetorget i kommunen på telefon 66 10 80 00. Glass og metallemballasje skal leveres til returpunkter iglo som er plassert rundt omkring på Jessheim, for eksempel ved Nordby stasjon like i nærheten.

Annet avfall skal kjøres vekk til miljøstasjonen på Dal Skog. Dette er gratis ved sortering. For ytterligere informasjon se forøvrig på hjemmesiden til Ullensaker Kommune eller Miljøstasjon Dal Skog. www.oeras.no

Avfallskalenderen for 2020 finner du her.

Hageavfall
Det er eiers ansvar å fjerne eget hageavfall. Dette gjelder avklipp fra gressklipping, hekkeklipping, trær og blomsterbed samt masser av stein, sand eller jord. Dette kan leveres til avfallsstasjonen på Dal.
Avfallet skal ikke dumpes i friområdet, i nærliggende skog eller på andre naboområder.