Historien

Utbyggingsfeltet Nordbyhagen er oppført på den tidligere Ullensaker Travbane på Nordbymoen. Området ble oppkjøpt av Nordbymoen Boligselskap AS, som dernest opprettet kommandittselskapet Ullensaker Boligbygg KS (UBKS) til å forestå utbyggingen. Make Arkitekter AS /Oslo ble tilknyttet prosjektet for å ivareta utomhusplanlegging og det arkitekturfaglige området.

Utbygningsavtale og reguleringsplan ble utformet allerede i 2000 og byggearbeidene avsluttet før planen i 2010. Området var da omdøpt til Nordbyhagen og veinettet utformet med navn knyttet til den gamle historie som travbane.

Formålet med utbyggingen var å utvikle botilbudet på Jessheim i en periode hvor tettstedet var i kraftig vekst. Avtalen tok også sikte på at en betydelig del av boligene skulle ha livsløpsstandard og universell utforming, mens andre deler skulle sikre boliger for ungdom i etableringsfasen, enten ved utleiebolig eller lavinnskuddsbolig.

Boligområdet omfatter et areal på 180 dekar, og er regulert til 3 typer bebyggelse:
a) frittliggende småhusbebyggelse (enkeltstående hus&atriumhus-felt B2-B4),
b) konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus – felt B5-B7),
c) blokkbebyggelse (med og uten garasjekjeller – felt B8-B9).

En lang rekke krav til utnyttelsesgrad, bygningenes utforming, materialer og estetikk, til tomter, garasjer og oppstillingsplasser, til uteoppholdsarealer osv. er formulert underveis i prosessen, og utbyggingsområdet fremstår i dag som et boligområde med variert trehusbebyggelse. Det har i stor grad vært benyttet ferdighussystemer fra Sverige og Litauen, anbrakt på ringmur.

Tidlig i forløpet ble det også avsatt areal for allmennyttig formål barnehage på området, og med VIFO som byggherre ble Nordbyhagen Barnehage åpnet i 2005.

Likeledes ble det avsatt et område for allmennyttig formål, bolig & forretning (ABF) hvor brakkeriggen ennå står, men hvor det er et håp om bl.a. å oppføre et felles grendehus eller andre tiltak til fremme for Velforeningens medlemmer.
Til utbygningsfeltet hører også et friområde som skal bevares som sådan, men hvor et mindre areal skulle avsettes til en grendelekeplass for Nordbyhagen og tilgrensende boligområder.

En annen del av arealet er regulert som friluftsområde (skogteig) som skal nyttes av allmennheten til friluftsliv. Dette arealer er imidlertid eid av andre grunneiere, og har i ettertid blitt omregulert til andre formål. På deler av teigen er det således oppført ennå en barnehage med Læringsverkstedet AS som byggherre, som åpnet i 2008.

Utbygger ble også pålagt å opparbeide støysikringstiltak. Jordvoller er anlagt langs jernbanetraseen og mot riksvei 174, bortsett fra det siste stykke i nordvestlige hjørne som er sikret med støyskjerm i tre. Støyvollen mot jernbanen skal også ivareta hensynet til sikring av jernbanen mot uønsket ferdsel.

Øvrig infrastruktur som vann & avløp, el-forsyning & belysning samt ulike typer signalanlegg er opparbeidet og overtatt av kommunen og en rekke private operatører.