Oppdatering angående omsorgsboliger

Styret har forfattet et svar på høringen til kommunen ifm tiltenkte omsorgsboliger.

Påkjøring hovedveien

Krysset Travbanevegen/FV 174 utgjør er i dag et farlig ulykkespunkt der det har skjedd mange ulykker. Her har det blitt etterlyst permanente tiltak for å redusere risikoen men det eneste som har blitt gjort er å sette opp skilt med svingforbud til venstre. Dette er vel og bra men vi som kjører der ofte ser at mange likevel svinger til venstre til tross for forbudet. Andre igjen tar enda større sjanser og tar en U-sving på nordsiden av midtrabatten i stedet og utgjør kanskje derfor en enda større risiko.

Ved å tillate enda mer utbygging inne på Nordbyhagen-området vil det bli enda større trafikk i dette allerede svært belastede krysset og all statistikk tilsier da at risikoen for ulykker øker i takt med dette.

Fortetting i et område som allerede er svært tettbygd

Når Nordbyhagen ble utbygd i perioden ca 2003-2010 ble det tatt i bruk regler som tillot svært tett bebyggelse med svært få grøntarealer inne på området. Den grønne lungen som går tvers igjennom området er derfor en svært verdifull ressurs for alle oss som bor inne på området. Det fremstår derfor som uforståelig at kommunen overhode vurderer å tillate det allerede svært begrensede grøntområdet brukt til ytterligere utbygging og fortetting.

Det at det finnes store områder på østsiden av fv som ennå ikke er utbygd men er planlagt utbygd gjør dette enda vanskeligere å fatte. Ved å i stedet legge dette prosjektet innenfor et av disse områdene kan man tilpasse den øvrige bebyggelsen rundt dette i stedet for å presse inn et bygg i et sårt tiltrengt grøntområde i et allerede svært fortettet boligområde.

Revne boliger ved Nordby stasjon

Et annet alternativ vi ikke kan se at kommunen har nevnt er den nå ledige arealet ved Nordby Stasjon. Her ble alle de kommunale boligene revet for ikke lenge siden og disse arealene står nå tomme. Hvorfor ikke sette opp det nye bygget her.

Dere kan se alle dokumentene til høring her.

Er det noen beboere som har noe å tilføye må dette gjøres innen 15. september til kommunen.