Brev til formannskapet i Ullensaker ifm omsorgsboliger

Til Formannsskapet

Mandag 16.august var vi invitert til Rådhuset for møte med ordfører vedrørende omsorgsboligene som er foreslått på Nordbyhagen.

Tilstede i møtet var Ordfører, Vara ordfører, Plan og næringssjef, Leder for regulering, Enhetsleder tildeling av tjenester innen helse og omsorg og saksbehandler av denne reguleringssaken. Fra velforeningen stilte styreleder, vara styreleder og ett styremedlem.

Møtet kom i stand etter at styret i Nordbyhagen velforening ba om et møte for å fremlegge beboeres synspunkt om saken. Ett av våre spørsmål til kommunen var hvordan det kunne ha seg at Nordbyhagen var blitt vurdert som et egnet område for omsorgsboliger? Nordbyhagen er et boligområde med 390 boenheter med en overvekt av familier med barn. Det oppleves som et trygt område som er ferdig utbygd. Stedet har over årene stadig blitt fortettet og grønt arealer blir mindre. Det gjelder også nærliggende områder, som Gystadmarka, som er under utbygging. Det lille grøntarealet vi har igjen er vel anvendt og verdsatt av våre beboere. Vi og våre beboere kan ikke forstå at det planlegges å omregulere området til utbygging av omsorgsboliger. Dette vil frata beboere og deres barn for lek og turer i nærområdet.

Vi forsto i møtet at det hadde vært en konkurranse med private aktører hvor Norlandia var en av tilbyderne. Det var Norlandia som hadde foreslått Nordbyhagen som område og – etter egne befaringer – hevdet at området ikke var i bruk og at det derfor kunne benyttes for formålet.

Området der omsorgsboliger er foreslått har, som nevnt tidligere, vært regulert som friområde og blir brukt som dette. Området er for mange en av grunnene til at de har flyttet dit, siden dette er et rolig sted med grønt utenfor. Mange av våre beboere bruker området og det blir daglig brukt til turer, lek og om vinteren går det skiløyper der. Det vil være svært uheldig for våre mange beboere om dette grøntområde forsvinner.

Som velforening er vi mildt sagt overrasket over at Norlandia ved Norconsult – uten involvering av nærliggende aktører i området – kan fremme en sak for formannskapet som får slike konsekvenser for beboerne våre.

I nabovarselet, i mail til Norconsult og i mailen til kommunen, har vi oppsummert våre tilbakemeldinger. Kort fortalt dreier våre tilbakemeldinger seg om at vellet eier veiene på området som er foreslått og kommer ikke til å tillate Norlandia å ta de i bruk. En slik utbygging vil gi økt trafikk, inkludert tungtrafikk, både under bygging og senere, og dette vil være svært belastende for boligområdet vårt. Det skal også nevnes at veiene ikke vil tåle den økte belastningen og at veinettet ikke er tilstrekkelig utbygd for at to biler kan passere. På grunn av de mange barn og ungdom som ferdes der er det knyttet stor bekymring til at grønt område forsvinner  og for at det ikke lenger vil være trygt for barn å gå til den lille skogen eller Grendeplassen for å leke. Området er allerede belastet med trafikk og høy fart og dette vil, uten tvil, øke risikoen for ulykker. Utover dette er beboere skeptisk til å få omsorgsboliger på grunn av verdiforringelsen av egen bolig, både på grunn av slike boliger, men også på grunn av at området fortettes.

I møte med Ordfører og Vara ordfører ble det tydelig for oss at Norconsult, på vegne av Norlandia, har fremmet saken på uriktig grunnlag da de hevdet at området ikke er i bruk. Det at veiene på området er private viser også at de ikke har satt seg godt nok inn i saken og at de burde ha sjekket ut mer i dialog med andre aktører før valg av sted ble besluttet.

Vi klager med dette saken inn for formannskapet og ber om at friområdet vårt få bestå og at det fortsatt vil være regulert som et friområde. Vi vil få henvise til mail sendt tidligere til kommunen, Norconsult og nabovarselet der saken vår står beskrevet mer utfyllende.

Vi har stor tro på at Norconsult og Norlandia kan finne andre områder i Ullensaker som vil kunne tilfredsstille deres behov på en bedre måte. Vi ber derfor om at saken om omsorgsboliger på Nordbyhagen stoppes og at friområdet opprettholdes for våre mange beboere og til glede for store og små.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon eller dere ønsker kontakt med oss, kan vi nås på mail til styret@nordbyhagen.no

Mvh

Styret i Nordbyhagen velforening 
på vegne av vellets beboere

Thorleif Sjølie, Styreleder
Sign.

Antero W. Rinne, Nestleder
Sign.

Terje Moe
Sign.

Rune Stangeland
Sign.

Marie M. Lauritzen
Sign.

 

Helene Ingand

Sign.