Viktig melding vedrørende utbyggingsplaner på området

Det er planlagt omsorgsboliger på eksisterende grøntareal bak Læringsverskstedet barnehage (gbnr 142/3).
Norconsult har tatt kontakt med naboer og eiere av tilstøtende tomter. Nordbyhagen velforening er ikke kontaktet, men har fått tilgang på en kopi av brev og sak til kommunen. Vi etterspør nå beboeres mening om dette.

En slik utbygging vil kunne ha både positive og negative effekter. Blant annet nevnes aktivitetspark, men det vil også medføre mer trafikk på området og mindre grøntarealer. En av tilfartsveiene som nevnes i forslaget går via feltet vårt.

Vi ber nå om at dere leser gjennom saken og gir deres innspill og tilbakemeldinger, samt stiller eventuelle spørsmål dere måtte ha. Alle innspill er verdifulle. Mailadressen er styret@nordbyhagen.no. Styret vil videreformidle alt som er relevante for saken videre til kommunen og Norconsult.

NB! Vi trenger tilbakemeldinger innen 25. juni grunnet sakens hast.

Les mer om saken her:

Vedlegg brev fra Norconsult til naboer
Vedlegg brev far Norconsult til Kommunen