Dagbladet og velforeningen

Som sikkert noen har fått med seg, stod det en artikkel i Dagbladet om byggingen av omsorgsboliger her på feltet mandag den 25. oktober. Dessverre var vinklingen på denne artikkelen ikke gunstig for velforeningens del, hvor det ble vektlagt verdiforringelse på boliger som hovedargument for at velforeningen er imot denne utbyggingen.

Styret tok derfor affære og sendte et motsvar inkludert vårt brev til kommunen, til Dagbladet og leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. På torsdagen etter ble det trykket en komprimert utgave av det vi sendte som kan sees under her.

Det er også en nettversjonen av denne artikkelen som inneholder på langt nær alt det som stod i den trykte utgaven, men vil gi et visst innblikk i saken.

Les artikkelen i nettversjon her.

Vårt motsvar som ble trykket, etter litt redigering fra Dagbladet, lød som følger:

Nordbyhagen Velforening kjenner seg ikke igjen i fremstillingen som ble gitt i Dagbladet mandag 25.oktober og ser derfor behov for å utdype saken. Vi synes at det er sterkt uheldig at det kan oppfattes som at Nordbyhagen Velforening er imot bygging av omsorgsboliger.
Som innledning og bakgrunn er at Velforeningen har følt seg forbigått i saken om en omregulering av friområdet. Det var allerede tatt beslutning om omregulering før Velforeningen fikk informasjon av en tredjepart. Det at området hadde blitt fremstilt som nærmest ubenyttet, var noe Velforeningen ble nødt til å imøtekomme og oppklare for Kommunen før saken gikk lenger.

Velforeningen gikk deretter frem ved å samle inn beboeres syn i saken.
Beboere uttrykte bekymring for at omreguleringen ville øke trafikken på området og at med økt trafikk kunne det øke risikoen for ulykker med barn. Det ville med andre ord bli mindre trygt for barna å ferdes. Det er viktig å legge til at veinettet på området vårt ikke er dimensjonert for trafikken i dag og at økning av denne ville være svært uheldig.

I tillegg kom det tilbakemeldinger på at området var regulert som friområde og at det blant annet ble brukt til turer/skiturer og barns lek. Dette grøntarealet ville drastisk minke ved en eventuell utbygging. I tillegg kom det tilbakemelding om at friområdet for noen var årsaken til å bo der.

Vi ser at vi kunne formulert oss på en bedre måte for å forhindre den misforståelse som er oppstått og ønsker å beklage dette på det sterkeste. Det er utbygging generelt på dette området som bekymrer oss. Vi håper og tror at kommunen vil finne et egnet sted for boligene i Ullensaker og håper prosessen kommer raskt igang.


Vi gjør også oppmerksom på at saken vil komme opp til votering ved en senere anledning. FrP, Høyre og KrF er for men mangler flertall. Styret følger nøye med videre og informerer så fort noe nytt dukker opp.