Snøinstruks

Informasjon til alle husstander

Det er viktig at alle husstander både leser og følger instruksene vedrørende snørydding.

Garasjetak
Garasjetak som har fall ut i grøft MÅ ha snøfanger, for å unngå store snømasser som raser ned og fyller opp grøften. Grøften mister sin funksjon som snødeponi, og det er direkte farlig for lekende barn.

Snødeponering
Det er særdeles viktig å holde grøftene frie til snødeponering.

Hindringer og brøytestikker
Beboere er pliktig til å merke alle hindringer som står utenfor egen eiendom med brøytestikker (for eksempel kantsteiner og beplantning). Brøytepinner kan fås hos styrets leder.

Flyttbare hindringer
Flyttbare hindringer som kan være i veien for snørydding må fjernes. Vær spesielt oppmerksom på løse steiner på veiens skulder som kan havne i snøfresen og bli kastet av gårde.

Søppelstativ og postkasser
Søppelstativ og postkasser må ikke plasseres i grøft, men på egen tomt. Det er også eiers eget ansvar å gjøre søppel- og postkasser tilgjengelige for ØRAS/Posten – snørydderen kan ikke unngå å brøyte disse ”inne”.

Grøfter og veiskuldre
Grøfter og veiskuldre tilhører fellesarealene, og er ikke den enkelte beboers eiendom.

Alle husstander MÅ hauge egen snø på egen eiendom og ikke ut i vei eller grøft. Om dette ikke respekteres kan vi bli nødt til

– å kjøre vekk snømassene med hjullaster og lastebil, med de vesentlige ekstraomkostninger dette medfører. Det er miljømessig og økonomisk unødvendig, og øker risikoen for barn og andre trafikanter.

– å benytte snøfreser i stedet for skjær/plog for å kaste snøen vekk fra veien. Det øker risikoen for skade på beplanting, og gir tyngre tak for rydding av egen innkjøring. Skader på beplantning vil ikke bli erstattet.

Snørydding vil bli gjort hovedsaklig med frontskjær og bakskjær (alternativt med snøfres, hvis/hvor dette er egnet/nødvendig). Snørydding vil bli iverksatt ved snøfall på ca 5 cm eller mer. Snømassene vil bli uthauget på avtalte haugeplasser/fellesarealer (langs vei/gangvei er grøftene uthaugingsområde). Ved store snøfall og tung snø kan det være behov for å benytte alternative haugeplasser midlertidig. Snørydder vil fortløpende vurdere behovet for uthauging/bortkjøring/såleskraping. Snørydderen strør også med grus eller saltblandet grus ved behov.

Snørydding vil hovedsaklig skje mellom kl 07.00 og kl 23.00. Snørydderen er i beredskap fra 20. oktober til 20. april. Avtalens omfang er alle private veier på Nordbyhagen, inklusive fortau og gang-/sykkelveier (gruset gangvei ved Stallkroken/grendelekeplassen er ment til oppkjøring av skiløyper vinterstid).

Har dere spørsmål eller kommentarer til ovennevnte må dere henvende dere til styret på e-post: styret@nordbyhagen.no. Egne synspunkter og ønsker/krav til arbeidet som utføres skal IKKE rettes direkte til snørydderen.

Vi imøteser forståelse og respekt for overnevnte, og på forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen
Nordbyhagen Velforening v/styret